วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

:: วิสัยทัศน์ ::
โรงพยาบาลคุณธรรม บริการมีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทัยสมัย
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
คู่ภาคีเครือข่าย เพื่อชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

::พันธกิจ ::
ให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ แบบองค์รวมและผสมผสานอย่าง มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง โดย เน้นบริการเชิงรุกและส่งเสริมสุขภาพชุมชนให้พึ่งตนเองได้

 

ค่านิยมร่วม
STILL
S1 = safety S2 = standard
T = Teamwork
I1 = Improvement I2 = Information
L = Learning organization
L = Living Organization

เราจะธำรงการให้บริการด้วย ความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานบริการ
โดยการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ในบรรยากาศขององค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา
ด้วยความเชื่อถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดไป

ปรัชญาการทำงาน
การทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยสมาชิกตระหนักในบทบาท หน้าที่ตน และมีจิตสำนึกที่ดีต่อกลุ่ม จะสามารถดำเนินงานให้บรรลุสู่พันธกิจ และวิสัยทัศน์ได้

นโยบายการดำเนินงาน โรงพยาบาลวังน้ำเขียวมีนโยบายในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ให้และผู้รับบริการในทุกหน่วยงาน
ใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้เกิดคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานในทุกหน่วยงาน
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพและพฤติกรรมบริการ เพื่อให้บริการสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและผสมผสาน เคารพศักดิ์ศรีและจิตวิญญาณและเกิดความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการสุขภาพ
จัดหา/ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
จัดระบบสิ่งแวดล้อม จัดสรรทรัพยากรและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประสานงาน สนับสนุนสถานบริการในเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชน เพื่อให้มีการสร้างเสริมสุขภาพสู่เมืองไทยแข็งแรง
พัฒนาระบบบริการสุขภาพเชิงรุก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ภายใต้จิตวิญญาณและภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อการบริการสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม
เป้าหมาย

ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและผสมผสาน โดยเน้นที่ผู้ป่วย เป็นศูนย์กลางอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ทั้งความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม
ทำการวิจัย และ พัฒนาคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมและยึดหลักเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินงาน (Good Health at low Cost)
เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับความพึงพอใจและมีความสุขในการทำงาน
กระตุ้นให้องค์กรวิชาชีพต่างๆ มีการพัฒนามาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยสูงที่สุด
จัดระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) และมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลวังน้ำเขียวได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
การพัฒนาเครือข่ายทางสุขภาพชุมชน
การจัดการกระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน
การพัฒนาระบบสาระสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงาน
การจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์


ผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงจิรนิษฐ์ พึ่งสำโรง

รักษาการผู้อำนวยการ

044-228623 ถึง 6

กันยายน 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930